Generelle Vilkår & Betingelser

1. Generel

1.1  Disse almindelige betingelser (herefter benævnt "de generelle betingelser") gælder for Weilbachs levering af alle typer produkter (herefter benævnt "produkter"), herunder, men ikke begrænset til, software, data og supporttjenester til enhver kunde, der enten er en partner, forhandler og/eller slutbruger (herefter benævnt "kunden"), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

1.2 Disse generelle betingelser udgør en bilag til aftalen indgået mellem parterne, herunder eventuelle efterfølgende ordreformularer ("Aftalen").

1.3 En specifik ordre, der er aftalt i henhold til enhver aftale, anses for at være en uafhængig aftale i henhold til disse generelle betingelser.

 

2. Produkterne

2.1 Produkterne er specificeret i aftalen, der indeholder en udtømmende specifikation heraf samt eventuelle krav i forbindelse hermed. Produkterne omfatter ikke installation, support eller integration, medmindre det er angivet i aftalen.

2.2 Oplysninger, der leveres af Weilbach i brochurer, prislistet, annoncer, tidligere tilbud, på internettet eller mundtligt, gælder for produkterne, hvis de udtrykkeligt er inkluderet i aftalen.

 

3. Levering og Leveringstid

3.1 Enhver aftalt leveringsdato er specificeret i aftalen. Hvis der ikke er angivet nogen leveringsdato, kan enten part med rimeligt forudgående skriftligt varsel anmode om levering af produkterne.

3.2 Medmindre andet er aftalt, skal alle produkter leveres Ex-Works (Incoterms 2010) ("Leveringstidspunktet"). Medmindre andet er angivet, overgår risikoen for produkterne til kunden ved Leveringstidspunktet.

 

4. Returnering af Produkter

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal enhver refundering ske ved at kunden returnerer produktet og at Weilbach modtager det inden for enogtyve (21) dage fra fakturadatoen. Produktet skal returneres i sin oprindelige og genanvendelige stand for at blive accepteret som en returnering. Produktet skal være ledsaget af leveringsnoten, al emballage og eventuelle tilhørende tilbehør. Der vil ikke blive foretaget refundering for produkter, der returneres ufuldstændige eller beskadigede.

4.2 Uanset det ovenstående kan print on demand og digitale produkter ikke returneres, medmindre de er defekte.


5. Brug af Underleverandører

5.1 Weilbach har ret til at anvende underleverandører i opfyldelsen af aftalen.

5.2 Weilbach er ansvarlig for de tjenester, der udføres af dets underleverandører, som om de blev leveret af Weilbach selv.

 

6. Tredjeparts Materiale

6.1 Kunden accepterer, at Produkterne kan bestå af tredjeparts materiale, herunder software, hardware og/eller data helt eller delvist. Sådant materiale kan være underlagt licens- eller standardbetingelser, som Kunden skal acceptere inden levering af Produkterne. Betingelserne anses for at være accepteret af Kunden ved Kundens accept af Aftalen.

6.2 En part, der leverer tredjeparts materiale i overensstemmelse med denne Klausul 5, anses ikke for at være en underleverandør i henhold til Klausul 4.

6.3 Weilbach påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden eller funktionaliteten af tredjeparts materiale. Sådant materiale er kun underlagt de licenser og/eller standardvilkår, der er angivet heri. Weilbachs eneste ansvar i forbindelse med tredjeparts materiale er at underrette Weilbachs kontaktperson om eventuelle fejlrapporter fra kunden.

6.4 Produkterne kan vise, inkludere eller gøre indhold, data, information, applikationer eller andet materiale fra tredjeparter tilgængeligt eller indeholde links til tredjepartswebsites. Weilbach er ikke ansvarlig for indholdet, nøjagtigheden, aktualiteten, kvaliteten osv. af sådant tredjeparts materiale, herunder navigationsdata, og påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden eller indholdet af sådant materiale.

 

7. Vederlag og Betalingsbetingelser

7.1 Generelle Principper

7.1.1 Medmindre andet er angivet i aftalen, faktureres produkterne i overensstemmelse med Weilbachs generelt gældende prisliste.

7.1.2 Ændringer i valutakurser, gebyrer, købspriser fra underleverandører, forsikring og transport berettiger Weilbach til at justere sine priser yderligere med nettoeffekten af ​​sådanne ændringer uden varsel.

7.1.3 Weilbach har ret til at ændre og/eller tilpasse enhver pris eller prisliste gældende for Produkterne i fremtiden med en forudgående varsel på 30 dage.


7.2 Fakturering

7.2.1 Medmindre andet er aftalt, har Weilbach ret til at fakturere Kunden ved leveringstidspunktet for ethvert produkt.

7.2.2 Betalingsbetingelserne er i henhold til fakturaen.

7.2.3 Gebyrerne er angivet eksklusive eventuel moms eller andre skatter og afgifter.

7.2.4 Hver part er fuldt ansvarlig for overholdelse af alle gældende love og bestemmelser vedrørende registrering, rapportering og betaling af skatter og moms i forbindelse med produkterne.

7.2.5 Ved forsinket betaling med mere end 30 dage er Weilbach berettiget til at suspendere og tilbageholde produkterne eller dele heraf.

7.2.6 Weilbach har ret til renter på alle forsinkede betalinger i overensstemmelse med gældende lov.

 

8. Mangler

8.1 Produktet vil i det store og hele fungere som beskrevet i aftalen og i den originale brugerhåndbog, der leveres med produktet. Produktet er dog hverken fejltolerant eller fejlfrit og kan opleve fejl, konflikter eller afbrydelser. Der kan derfor forventes visse afvigelser, som ikke udgør mangler.

8.2 Fejl kan efter Weilbachs eneste skøn blive afhjulpet ved afhjælpning, udskiftning eller tilbagebetaling af gebyret for det defekte produkt.

 

9. Begrænsning af Ansvar

9.1 Under ingen omstændigheder og uanset omstændighederne skal Weilbach være ansvarlig for nogen indirekte, tilfældige eller følgeskader eller tab, herunder men ikke begrænset til tab af forventet fortjeneste, tab af data, skade på optegnelser eller data, tab af goodwill eller tab som følge af enhver form for forretningsafbrydelse i forbindelse med aftalen, udførelsen af produkterne og de dertil knyttede resultater.

9.2 Weilbach's samlede erstatningsansvar over for kunden i forbindelse med enhver spørgsmål i forbindelse med aftalen, vil være begrænset til et beløb svarende til alle betalinger foretaget under aftalen i en periode på 12 måneder før begivenheden(e), der har givet anledning til kravet. Ansvaret vil under alle omstændigheder være begrænset til maksimalt USD 2.000 per ordre.

9.3 Weilbach påtager sig produktansvaret i overensstemmelse med gældende obligatorisk lovgivning. Ud over dette påtager Weilbach sig intet produktansvar.

9.4 Weilbach påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for Produkterne udover det, der udtrykkeligt er angivet i Aftalen. Eventuelle garantier, erklæringer, garantier eller betingelser, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, er udelukket i videst muligt omfang i henhold til loven. Dette betyder, at f.eks. garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ansvar for fejl i data eller oplysninger inkluderet i Produkterne er udelukket.

9.5 Uanset det ovenstående vil Weilbachs ansvar ikke være begrænset eller udelukket i tilfælde af krav om krænkelse af immaterielle rettigheder, grov uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse samt brud på klausul 13.

 

10. Immaterielle Rettigheder

10.1 For digitale produkter giver Weilbach kunden en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at bruge produkterne i løbet af aftalens varighed, medmindre der er fastsat andet i aftalen eller en separat End User License Agreement (EULA). Alle rettigheder forbeholdes af Weilbach (eller dets licensgivere).

 

11. Løbetid og Opsigelse

11.1.1 Aftalen kan ikke opsiges af nogen af parterne af bekvemmelighedsårsager, medmindre det udtrykkeligt er fastsat i aftalen.

11.1.2 Hver part har ret til øjeblikkelig opsigelse af aftalen af følgende årsager:

a) hvis den anden part begår en væsentlig misligholdelse af aftalen, og en sådan væsentlig misligholdelse ikke er blevet afhjulpet inden for 30 dage efter modtagelsen af en skriftlig meddelelse fra den ikke-misligholdende part om at gøre det,

b) hvis den anden part begår en væsentlig misligholdelse af aftalen, som ikke kan afhjælpes;

c) i tilfælde af den anden parts konkurs, med forbehold for konkursboets ret til at indtræde i aftalen i det omfang, det er tilladt i henhold til konkursloven, eller hvis det er påkrævet ved lov.

11.1.3 Opsigelse af enhver årsag får kun virkning for fremtiden, og ingen allerede foretagne betalinger til Weilbach vil blive tilbagebetalt.

 

12. Force Majeure

12.1 Ingen af parterne kan holdes ansvarlig for skade, som den anden part lider som direkte eller indirekte følge af, at den ikke-opfyldende part bliver forsinket, forhindret eller hindret i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen som følge af en force majeure-situation. Force majeure-situationer omfatter krig, mobilisering, vira, cyberangreb, navigationsfejl, naturkatastrofer, strejker, lockout, brand, skader på produktionsanlæg, import- og eksportregler samt andre uforudsigelige omstændigheder uden for den berørte parts kontrol.

 

13. Data og Sikkerhed

13.1 Kunden ejer alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til Kundens data, uanset om sådanne data er inkluderet i Produkterne.

13.2 I det omfang Weilbach behandler personoplysninger på vegne af Kunden (databehandler), handler Weilbach kun i overensstemmelse med Kundens instruktioner, og parterne skal indgå en databehandlingsaftale på Weilbachs standardvilkår.

13.3 Weilbach kan anonymisere data. Sådanne anonymiserede data kan anvendes uden Kundens instruktioner og til Weilbachs egne formål.

13.4 Kunden er ansvarlig for korrekt backup af Kundens data, medmindre andet er aftalt.

13.5 Weilbachs politik om beskyttelse af persondata gælder for aftalen.

 

14. Fortrolighed

14.1 Hver part skal i enhver henseende iagttage fuld fortrolighed vedrørende enhver information, dokumentation osv. om den anden part, som er opnået i forbindelse med aftalen og produkterne. Denne klausul finder anvendelse uanset opsigelse af aftalen af hvilken som helst årsag.

 

15. Tildeling

15.1 Parterne kan kun overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til en tredjepart med den anden parts skriftlige forudgående godkendelse.

15.2 Uanset bestemmelsen i Klausul 14.1, men under forbehold af eventuelle tredjepartsbetingelser jf. Klausul 5, har hver part ret til at overføre rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til et tilknyttet selskab. I dette tilfælde er den overdragende part stadig ansvarlig for opfyldelsen heraf.

 

16. Lovvalg og Tvister

16.1 Aftalen er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov, med undtagelse af a) regler der fører til anvendelse af anden lovgivning end dansk lov og b) De Forenede Nationers konvention om internationale købsaftaler (CISG).

16.2 Enhver tvist, uoverensstemmelse eller krav i forbindelse med eller relateret til aftalen skal afgøres af en kompetent domstol ved Weilbachs værneting i Danmark.